Blogginlägg från styrgruppens ordförande Bengt Avedal

Den 19 juni skickade Romarådet ett mejl till bland andra styrgruppen för romsk inkludering och meddelade att Romarådet avbryter sin samverkan med Helsingborgs stad. Här är meddelandet som Romarådet skickade ut: Meddelande 20130619

Bengt Avedal, förvaltningschef och ordförande i styrgruppen för romsk inkludering i Helsingborg skriver idag på bloggen om detta.

Helsingborg är en av fem pilotkommuner i regeringens stora satsning ”Romsk inkludering”. En framgångsfaktor i processen är att är att romerna är delaktiga.  Det arbetar vi med på flera sätt i processen. Till exempel genom att staden och arbetsförmedlingen har anställt romer som så kallade brobyggare som fungerar som länkar mellan myndigheten och romerna. Men framförallt genom att romerna har bildat ett romskt råd – Romarådet.

Detta råd fungerar som en viktig part för delaktighet och förankring i processen romsk inkludering i Helsingborg.

Merparten av rådets arbete och sammankomster bör kunna ske utanför normal arbetstid. Vid ett styrgruppsmöte för projektet den 19 juni 2013 fanns en punkt angående arvodering för Romarådets deltagande uppe på dagordningen då Romarådet begär arvode för sitt deltagande i processen. Frågan om arvodering har varit uppe på tidigare styrgruppsmöte och har diskuterats och utretts under våren.

Beskedet från styrgruppen till Romarådet på mötet den 19 juni var att ingen arvodering för delaktighet i romsk inkludering kommer att utgå.  Staden bedriver i många frågor utvecklings- och förändringsarbete i samverkan med invånare, boende, föreningar, företrädare för olika intressegrupper med flera. En rad aktiviteter bedrivs med stöd av oavlönade frivilliga och aktiva föreningsföreträdare. Vad styrgruppen känner till, så utgår inga arvoden i dessa fall.  Beskedet till romerna var därför att de inte kommer att arvoderas för sitt deltagande i projektet ”Romsk inkludering”. Romarådet meddelade därefter att de väljer att avbryta sitt deltagande i processen.

Styrgruppen beklagar Romarådets beslut djupt och vi hoppas att de vid närmare eftertanke ändrar sin inställning. Vi kommer att fortsätta bjuda in dem till möten och aktiviteten. Delaktigheten med romerna är avgörande för att processen ska ge goda resultat för romerna i Helsingborg.

Romska rådet har informerats om möjligheten att söka integrationsbidrag för sina aktiviteter, bidraget kan om det beviljas, dock inte användas till arvode men kan täcka andra omkostnader.

Om rådets beslut kvarstår kommer styrgruppen att söka andra vägar för att lösa delaktighetsfrågan mer romerna i Helsingborg eftersom att delaktigheten är oerhört viktig för att vi ska få en romsk inkludering.

Med vänlig hälsning Bengt Avedal

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *