Folkhälsomyndighetens möte med Romarådet i Helsingborg

Mötet inleddes med en presentationsrunda där var och en fick beskriva sina förväntningar på mötet. De romska deltagarna representerade Helsingborgs Romaråd och arbetar på olika sätt med romsk inkludering. Flera av dem arbetar som brobyggare i skolan, arbetsmarknadsförvaltningen och även inom socialtjänsten.

Det fanns olika förväntningar på uppstartsmötet och en viktig del var att få inblick i Folkhälsomyndighetens regeringsuppdrag. Det upplevdes också som positivt att få visa Romarådets verksamhet och man ville även gå vidare inom ramen för uppdraget samt nyttja de erfarenheter som romerna har.

I Helsingborgs romaråd finns fem romska grupper representerade. De romer som deltog i mötet kom ifrån grupperna Kaleh, Kelderasch och Lovari. Det finns även en ungdomsgrupp (17-24 år) samt en kill- och tjejgrupp

Dialog

Under mötets gång och Folkhälsomyndighetens bildspelsvisning diskuterades olika aktuella frågor relaterade till de olika bilderna. Vi gick också igenom vad som betecknar en dialog. De övergripande frågorna var dock – Hur ska ett permanent samrådsforum se ut? Vilka metoder är lämpliga vid insamling av data om hälsosituationen? Vilka behov och förutsättningar finns? Det ser olika ut hos de olika romska grupperna.

Romarådet betonade vikten av tillit och förtroende samt långsiktighet i uppdraget. Man undrade även vad som hänt med det romska Kunskapscenter som romska företrädare efterfrågade i en rapport från Folkhälsomyndigheten år 2014.

Romarådet betonade även att lyckade projekt behöver fortsatt finansiering efter projekttiden. Det är inte bra när resurser försvinner t.ex. hälsokommunikatörerna.

Romarådet menade att dialogen ska vara klargörande innan ett samråd kan ske. Delaktighet från de olika romska grupperna är viktigt redan från början. Frågor om hälsa och utbildning är också viktiga. Det finns många romer idag som har försörjningsstöd och står utanför arbetsmarknaden trots att de önskar och har möjlighet att arbeta. En sådan situation kan skapa risk för ohälsa och bl.a. leda till psykiska problem.

Text av: Elvis Stan

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *