Helsingborg söker bidrag för ny brobyggare

Till hösten kan Helsingborg få ytterligare en romsk brobyggare, denna gång med inriktning på social omsorg och hälsa. Särskilt fokus kommer att ligga på unga, romska kvinnor. Tanken är att det ska bli en gemensam brobyggartjänst för utvecklingsnämndens förvaltning och socialförvaltningen.

Det behövs en brobyggare även inom området social omsorg och hälsa, anser styrgruppen för romsk inkludering, som hoppas på bidrag från regeringskansliet.

Det behövs en brobyggare även inom området social omsorg och hälsa, anser styrgruppen för romsk inkludering, som hoppas på bidrag från regeringskansliet.

För att kunna förverkliga detta har styrgruppen för romsk inkludering beslutat att söka bidrag hos regeringskansliet.  Bakgrunden är ett regeringsbeslut om att utbilda femton brobyggare med romsk språk- och kulturkompetens under 2014-2015. Dessa ska arbeta inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården.

Upplägget är nytt. Tidigare kunde bara pilotkommunerna ansöka. Nu är det fritt fram för alla kommuner och även landsting. De som anställer brobyggare på heltid kan söka bidrag till deras utbildning på halvtid under ett och ett halvt år.

Goda erfarenheter av brobyggare
Helsingborg har goda erfarenheter av att arbeta med brobyggare inom pilotprojektet och har även prövat att arbeta med romska hälsokommunikatörer (se även artikel om utvärderingen).

– Nu vill vi förstärka detta arbete genom att tillsammans med socialförvaltningen anställa en brobyggare inom social omsorg och hälsa. Det finns en medvetenhet i båda förvaltningarna om att hälsofrämjande resurser inte upplevs som tillgängliga av romerna, säger Lena Alderskiöld, programområdesutvecklare för integration- och flyktingfrågor och ledamot i styrgruppen för romsk inkludering.

– Vi vill att brobyggaren ska fokusera särskilt på unga, romska kvinnor och verka för att utveckla befintliga hälsofrämjande arbetsmetoder.

Om ansökan beviljas kommer brobyggartjänsten att utannonseras snarast. Förhoppningen är att den ska kunna tillsättas under sommaren eller tidig höst 2014, eftersom brobyggarutbildningen kommer att starta i augusti.

Minska förtroendeklyftan
Brobyggaren ska fungera som en länk mellan romer och samverkansparter inom pilotverksamheten och Region Skåne.

Andra uppgifter blir att:

  • Fånga upp synpunkter från romerna för att utveckla de befintliga arbetsmetoderna.
  • Överbrygga förtroendeklyftan mellan romer och myndigheter samt öka kunskapen och förståelsen mellan romerna och majoritetssamhället.
  • Öka kunskapen om romernas hälsosituation såväl bland romerna som inom förvaltningen och hos samverkansparter.
  • Samverka med de andra brobyggarna i Helsingborgs stad och utbyta erfarenheter med andra brobyggare i landet.

Ansökan har skickats till  enheten för diskrimineringsfrågor vid arbetsmarknadsdepartementet.

Utbildning av brobyggare inom social omsorg och hälsa – läs mer på regeringens webbplats.

Text: Nina Gregoriusson

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *