Rapport från årsavstämningen

Årsavstämningskonferensen, den 10 december, lockade till sig över 75 personer. På plats var tjänstemän, politiker, romer och andra intresserade.

Romaradet_bloggen-300x218

Emil Bagarowicz och representanter från Romarådet på scen.

Temat för årets avstämning var Hur når vi visionen? Nina Gregoriusson, kommunikatör på utvecklingsnämndens förvaltning, var konferensens moderator.

Bengt Avedal, förvaltningschef på utvecklingsnämndens förvaltning, inledde årsavstämningen med att hälsa alla välkomna.

Därefter lämnades ordet till stadsdirektören Palle Lundberg, som berättade om stadens vision med koppling till målet för strategin för romsk inkludering – ”att den rom som fyller 20 år 2032 ska ha likvärdiga möjligheter i livet som den som är icke-rom”.

Vi vill ha mångfald i Helsingborg, inte enfald var bland annat stadsdirektör Palle Lundbergs budskap.

Vi vill ha mångfald i Helsingborg, inte enfald var bland annat stadsdirektör Palle Lundbergs budskap.

Romsk inkludering stämmer överens med hur vi vill att Helsingborg ska utvecklas, menade Palle Lundeberg. År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Här finnas gemenskap, jämlikhet och tolerans. Här finns lika möjligheter för alla människor, tillade Palle.

För att uppnå visionen och målet för stratergin krävs ett långsiktigt arbete, där vi gemensamt tar ett ansvar och arbetar för att alla ska känna sig som fullvärdiga helsingborgare. Vi vill ha mångfald i Helsingborg, inte enfald. Vi har kommit en bit på vägen men vi har fortfarande en lång väg att gå, konstaterade Palle.

Palle efterföljdes av Stefano Kuzhicov, processledaren för romsk inkludering, som berättade kort om bakgrunden till strategin.

Romarådet och romska föreningar
Romarådets ordförande Emil Bagarowicz berättade om rådets uppbyggnad och den kommande aktiviteten som rådet planerar, romernas nationaldagsfirande, som äger rum den 8 april 2015. Romarådet samarbetar med andra romska föreningar i staden bl.a. Vorta Drom som är en ideell förening som bildades 1987 och har idag drygt 300 medlemmar.

Fritz Rosendahl bjöds upp på scen för att berätta om kulturgruppen för resandefolket. Kulturgruppen har en riksomfattande verksamhet med medlemmar från olika delar av Sverige.  Föreningen verkar för att resandefolkets språk och kultur skall bevaras och befrämjas.

Sinisa Ismailovic som arbetar som vägledare på socialförvaltningen berättade om sitt arbete med EU-migranter.  Sinisa är EU-migranternas länk till samhället, han försöker även förse migranterna med mat och kläder. Det finns ca 40 EU-migranter i Helsingborg idag, utspridda i hela staden.

Skolans brobyggare
Brobyggarna Elvis Stan och Viveka Sajin var på plats för att berätta om sitt arbete. Skolans brobyggare arbetar med att vara en länk mellan familj och skola för barn och elever med romsk bakgrund. Brobyggarnas arbete har spridit sig som ringar på vattnet, allt fler skolor välkomnar brobyggarna. Det har varit tufft och kämpigt i början, men idag kan de se resultat av sitt hårda arbete. Elevernas närvaro har ökat avsevärt och allt fler romska elever klarar av skolans krav. Även modersmålsundervisningen har förbättrats. Skol- och fritidsförvaltning har anställt modersmålslärare i samtliga romska dialekter. Idag är det dubbelt så många barn som läser modersmål.

Brobyggarna avslutade sin presentation med att visa en film om sin verksamhet.
I höstas fick Nina Waldeborn, mediapedagog på Filbornaskolan, i uppdrag att tillsammans med brobyggarna göra en film om skolans brobyggarverksamhet. I filmen får vi följa brobyggarna Elvis Stan, Viveka Sajin och Claudia Daniel i sitt arbete.

Kaffepaus och mycket att prata om. Stefano Kuzhicov och Dragan Kuzhicov.

Kaffepaus och mycket att prata om. Stefano Kuzhicov och Dragan Kuzhicov.

Efter kaffepaus inledde Leif Redestig från socialförvaltningen och Ivan Kuzhicov, ordförande i Vorta Drom, med att berätta om deras samverkan kring ett presumtivt överviktsprojekt.

Många romer lider av överviktsproblem, vilket till stor del beror på ohälsosamma matvanor och ett någorlunda stillasittande liv, konstaterade Ivan.

Vorta Drom har ansökt om medel för att förbättra barnens fysiska och psykiska hälsa men även familjernas livsstil. De romska föräldrarna har själva identifierat problemet och bett om hjälp. Förutom socialförvaltningen samverkar Vorta Drom även med skol- och fritidsförvaltningen, Helsingborgs lasarett och Skåneidrotten.

Det finns grundläggande förutsättningar för att skapa ett intressant och givande projekt, menade Leif.

Näst på tur att inta scenen var brobyggaren Branco Cerepovski från Lärcentrum tillsammans med arbetsförmedlingens brobyggare Ivanka Stan.

Brobyggarna har på kort tid kunnat visa på konkreta resultat. Sedan 2013, har brobyggaren på Arbetsförmedlingen varit i kontakt med 123 arbetssökande, varav 22 har fått arbete, 27 har fått praktik och femton har börjat studera.

Även Branco kan efter sin korta tid som brobyggare se en märkbar utveckling. Många romer vänder sig till honom för att få information om vuxenutbildningar och/eller hjälp med att anmäla sig till Romaklassen.

Något som båda bobyggarna ser som en framgångsfaktor är det goda samarbetet mellan dem. Ivanka och Branco har regelbunden kontakt och slussar vidare klienterna/deltagarna till varandra vid behov.  Deras mål är att fler romer ska komma ut i arbetslivet.

Brobyggaren Branco Cerepovski och Ann-Kristin Norlander, Romaklassen

Brobyggaren Branco Cerepovski och Ann-Kristin Norlander, Romaklassen

Kontaktcenter Helsingborg
Idag arbetar 21 kommunvägledare med olika specialområden på Kontaktcenter Helsingborg. Kontaktcenter är mitt inne i en rekryteringsprocess av kommunvägledare med romsk bakgrund.

Kommunvägledarna Kim Thorén och Hilda Ofi berättade om Kontaktcenters verksamhet och om hur långt de har kommit i rekryteringsprocessen. Två kandidater har varit på intervju varav en har gått vidare till servicetest, som är en del av rekryteringen.

Deras ambition är att det ska finnas en kommunvägledare med romsk bakgrund på Kontaktcenter till nästa år.

Nulägesbeskrivningen
Majlis Nilsson, samordnare för uppföljning av regeringens strategi, var sist ut att presentera resultatet av nulägesbeskrivningen som Länsstyrelsen i Stockholm fick i uppdrag av regeringen att genomföra.

Kommuner som ingår uppföljningen av regeringens strategi för romsk inkludering bör få riktade uppdrag med särskild finansiering, ansåg Maj-Lis Nilsson, samordnare på Länsstyrelsen i Stockholm.

Kommuner som ingår uppföljningen av regeringens strategi för romsk inkludering bör få riktade uppdrag med särskild finansiering, ansåg Maj-Lis Nilsson, samordnare på Länsstyrelsen i Stockholm.

Nulägesrapporten beskriver situationen för romer när det gäller utbildning, arbete, bostad, hälsa, social omsorg och trygghet, i de fem kommuner som ingår i pilotverksamheten för romsk inkludering. Av rapporten framgår det att förekomsten av diskriminering mot romer förekommer inom samtliga områden.

Länsstyrelsen gav förslag på utvecklingsområden som skulle kunna stärka arbetet med romsk inkludering. Länsstyrelsen slutsats är att myndigheter och kommuner som ingår i uppföljningen av regeringens strategi för romsk inkludering bör få riktade uppdrag med särskild finansiering för att kunna förändra situationen.

Bengt Avedal och Stefano Kuzhicov summerade dagen och avslutade med att tacka alla närvarande.

Text och foto: Nadia Zaoujan

Håkan Claesson, enhetschef och rektor på Helsingborgs lärcentrum ( till vänster på bilden) och Fredrik Rösténius, verksamhetschef för uppdrag.

Håkan Claesson, enhetschef och rektor på Helsingborgs lärcentrum ( till vänster på bilden) och Fredrik Rösténius, verksamhetschef för uppdrag.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *