Spridningskonferensen

Den 5-6 december anordnade Länsstyrelsen i Stockholm en spridningskonferens med syftet att sprida arbetet med strategin för romsk inkludering. Konferensen riktade sig till alla i Sverige som på något sätt arbetar eller bör arbeta med strategin. Sammanlagt deltog ca 150 personer från hela landet. Det var två fullspäckade dagar med väldigt intressanta talare.

Dag 1.

Erik Ullenhag inledde spridningskonferensen.

Erik Ullenhag inledde spridningskonferensen.

Majlis Nilsson från Länsstyrelsen och konferensens moderator, Michael Stankov, började med att hälsa alla välkommna. Därefter intog integrationsministern Erik Ullenhag scenen.

Ullenhag inledde konferensen med att tala om vikten av romsk inkludering. Han talde om de utmaningar som finns i respektive pilotkommun samt de framgångar vi hitintills nått genom brobyggare och hälsokommunikatörer. Han passade även på att meddela att regeringen tänker satsa på fler brobyggare, främst inom socialtjänsten, där man ser ett stort behov idag.

Ullenhag uttryckte även sin djupa oro över vilka konsekvenser registreringen av romer kan ha fått för romers förtroende gentemot majoritetssamhället. Ullenhag ser registreringen som ett stort bakslag men menar även att det har fått fler människor att bli medvetna om romers situation, både idag och historiskt, vilket är positivt. Avslutningsvis berättade Ullenhag att vitboken om Sveriges övergrepp mot romer kommer att lanseras under tidig vår 2014.

Nästa talare på tur var Wicia Wiszniewski från Romska rådet i Göteborg som berättade om rådets bakgrund, projektet Newo Drom och utställningen Vi är romer som just nu pågår på Göteborgs stadsmuseum.20131205_122348-225x300

Kjell-Åke Eriksson, från Sveriges Kommuner och Landstinget avslutade förmiddagspasset med en kort föreläsning om hur man kan skapa delaktighet och inflytande i kommunerna. SKL har beviljats medel från Regeringen för att stödja pilotkommunerna i arbetet med att utveckla samrådsformer för romsk inkludering.

Efter lunchen fick varje deltagare, efter eget intresse, välja två seminarier att delta i. De valbara seminarierna var:

  • Brobyggare i skolan
  • Lokala exempel på delaktighet och inflytande
  • Brobyggare på Arbetsförmedlingen
  • Läromedel i romane chib
  • Vad kan vi lära oss från våra grannländer?
  • Romané Bučá – empowerment

Dag 2.

Moderatorn Michael Stankov inledde med att kort berätta om sin uppväxt och de fördomar han har stött på som rom.

20131206_092305

Jan Selling föreläser

Jan Selling berättade därefter om svensk antiziganism ur ett historiskt perspektiv. Han betonade hur viktigt det är att ta ett historiskt ansvar och sprida kunskap om romers historia. Han menade vidare att diskrimineringen som romerna utsätts för i första hand baseras på nedärvda fördomar, som kan brytas om vi skapar interkulturella mötesplatser och ökar allmänhetens kunskap om romer.

Selling överlämnade scenen till Robert Brisenstam (jur. kand.) som ur ett rättighetsbaserat perspektiv lyfte fram svårigheter med att tillämpa vissa internationella konventioner i länder med dualistiska rättsystem, där konventioner endast blir gällande om en särskild lagstiftningsakt har vidtagits. Sverige tillhör de länder som har ett dualistiskt rättsystem, det innebär att för att en konvention ska kunna åberopas så krävs ett beslut i parlamentet, en konvention måste dvs. införlivas för att kunna gälla. Utöver internationella konventioner så utgick Brisenstam även från den nationella minoritetslagen för att belysa romers rättigheter.

Brisenstam efterföljdes av förmiddagens sista talare Sunita Memetovic, juridikstudent, som gav sin syn på SINs (Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden) rapport avseende Skånepolisens registrering av romer, detta genom att hänvisa till diverse lagar. Sunita menar att SINs rapport, i många avseenden, är bristfällig och bör ses om.

Eftermiddagspasset inleddes med en kort film där unga romer berättar om sina framtidsdrömmar. Filmen visas som en del av utställning Vi är romer på Göteborgs stadsmuseum. Efter filmvisningen var det dags för pilotkommunerna att presentera sina metoder och arbetssätt. Först på tur var Helsingborg efterföljt av Malmö, Göteborg, Linköping och slutligen Luleå.

Stefano Kuzhicov, processledaren för romsk inkludering i Helsingborg, berättade om bl.a. brobyggarna och hälsokommunikatörernas arbete. Emil Bagarowicz, från Romarådet i Helsingborg, berättade om rådets sammansättning och de lyckade samarbeten rådet har haft med de olika förvaltningarna inom kommunen.

Marian Wydow från RIKC i Malmö lyfte fram vikten av att ha en fast institutionell förankring.

I Göteborg har man försökt hitta bra metoder som kan befästas. Likt Malmö vill man i Göteborg ha ett romskt informationscenter, dit romer kan vända sig om de behöver hjälp med diverse ärenden. En projektansökan har lämnats in till ESF.

Linköpings kommun presenterade sin handlingsplan och lyfte fram brobyggarnas arbete som en viktig del i processen.

paneldiskussion

Paneldiskussion

Även i Luleå har man valt att satsa på brobyggare, idag har kommunen fyra brobyggare som utöver att vara en länk mellan romska grupperna och majoritetssamhället även arbetar med att sprida kunskap om romsk kultur och historia.

Dagen avslutades med en paneldiskussion där åhörarna fick möjlighet att ställa sina frågor direkt till processledarna för respektive pilotkommun.

Text: Nadia Zaoujan

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *